Polityka prywatności

     Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHP Rolserwis SA, 09-402 Płock, Sierpecka 10, adres e-mail: ADO@rolserwis.pl (dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług ADO i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami reklamacji towaru i usług. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/realizacja umowy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 5. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegają profilowaniu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla nagrywania rozmów telefonicznych

 1. Administratorem rozmów telefonicznych jest PHP Rolserwis SA, 09-402 Płock, Sierpecka 10, adres e-mail: ADO@rolserwis.pl(dalej jako „ADO”).
 2. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa, rzetelności i jakości obsługi klienta.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż rok od dnia nagrania.W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o polityce prywatności Dealera marki New Holland

PHP ROLSERWIS SA – podmiot zwany dalej „Firmą” – pragnie poinformować o sposobie gromadzenia, przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych:

 1. Cel i procedura przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) podlegają przetwarzaniu do następujących celów:

 1. realizowanie zamówień sprzedaży lub umów serwisowych w celu wywiązania się przez Firmę ze zobowiązań umownych;
 2. zarządzanie relacjami biznesowymi z Tobą lub Twoją organizacją, w tym świadczenie usług gwarancyjnych, przetwarzanie płatności, rachunkowość, audyty, fakturowanie i pobór należności oraz powiązane usługi wsparcia;
 3. przekazywanie Danych firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu umożliwienia im wywiązania się z obowiązków dotyczących gwarancji i bezpieczeństwa produktów; świadczenie usług serwisowych również poprzez sieć autoryzowanych warsztatów; odpowiadanie na żądania klientów i spełnianie ich; wysyłanie informacji o charakterze technicznym lub organizacyjnym; przeprowadzanie badań mających na celu poprawę jakości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, z uwagi na prawnie uzasadniony interes wytwórcy;
 4. umożliwienie Firmie przeprowadzania badań dotyczących zadowolenia klientów („Zadowolenie klienta”) z jakości produktów i usług zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Firmy;
 5. pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, wysyłanie informacji handlowych oraz reklam produktów i usług Firmy lub przeprowadzanie badań rynku („Marketing”);
 6. pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody, wysyłanie Danych firmie CNH Industrial Polska
 7. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania produktów i usług lub przeprowadzania badań rynku („Marketing podmiotów zewnętrznych”).

Dane podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu na podstawie umowy oraz zgodnie z wyraźnym i prawnie uzasadnionym interesem Firmy do celów przetwarzania wskazanych w punktach (a), (b) oraz (c), a także – pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody – do celów marketingu przedstawionych w punktach (e) oraz (f). Należy pamiętać, że jeśli wyrazisz zgodę, możesz wycofać ją w dowolnym momencie.

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych).

 1. Konsekwencje nieprzekazania danych

Przekazywanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak nieprzekazanie Danych niezbędnych do przeprowadzenia sprzedaż lub świadczenia usługi, lub dostarczenia produktu oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu lub może skutkować nieoptymalnym wykonaniem żądanej usługi lub dostarczeniem żądanego produktu. Z drugiej strony, nieprzekazanie Danych, których podanie jest opcjonalne, umożliwia Ci dostęp do usługi lub otrzymanie produktu w każdym przypadku.

 1. Odbiorca Danych

W trakcie naszych działań Dane mogą być udostępniane i przekazywane firmie CNH Industrial Polska Sp. z o. o. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH Industrial, autoryzowanym warsztatom, usługodawcom, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, wykonywania poleceń władz publicznych czy dochodzenia praw Firmy przed organami sądowymi.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

W ramach stosunków umownych Firma może przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), włącznie z przechowywaniem Danych w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Firmy. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

 1. Administrator danych

Administratorem danych jest PHP ROLSERWIS SA, z siedzibą w Płocku.

 1. Przechowywanie danych

Firma przechowuje Dane w swoich systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych. Firma może nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony jej interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

Dane przetwarzane do celów marketingowych i profilowania są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienioną zasadą i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

 1. Twoje prawa

Możesz korzystać z następujących praw:

 1. prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do Danych;
 2. prawo do sprostowania i usunięcia danych oznacza prawo do uzyskania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych, a także usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy żądanie jest uzasadnione;
 4. prawo do przenoszenia danych oznacza prawo do uzyskania Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania Danych innym administratorom danych;
 5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy żądanie jest uzasadnione, również w przypadkach, gdy Dane są przetwarzane do celów marketingu i profilowania, w stosownych przypadkach;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Danych.

Możesz skorzystać z powyższych praw, wysyłając list do PHP ROLSERWIS SA Płock, Sierpecka 10, lub wiadomość e-mailową na adres ADO@rolserwis.pl.

Dla Państwa wygody strona Rolserwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii, m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Jakie pliki cookies stosujemy?

Strona Rolserwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne czyli pozwalające “pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Pliki cookies na stronie Rolserwis wykorzystywane są jedynie w następującym zakresie:

 • cookies google-analytics.com – statystyki dla strony Rolserwis;
 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) przechowujące informacje dotyczące :
  • komunikatów wyświetlanych użytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze,
  • wyświetlonych banerów , które mają pojawić się tylko 1 raz,
  • zalogowania użytkownika do panelu strony

 

Rolserwis umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie. Są to m.in. podmioty udostępniające “tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube”

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?